Poor People’s Movements

Privredni sistem i ekonomska politika Jugoslavije

Author(s): Branko Horvat

 


Discussions on the further development of the economic system are taking place again. The Yugoslav economic system developed rapidly and dynamically. Therefore, there is an obvious need to analyze this development in order to see the laws of movement as clearly as possible and to avoid mistakes in economic policy. It seemed especially necessary and useful to try to connect institutional changes with developments in the field of economic theory and successes and failures in practical application.

 

A few years ago, the American Association of Economists decided to publish monographs on post-war economic policy for eight countries with interesting economic systems. I was asked. to prepare an appropriate study on Yugoslav economic policy. The study was completed at the end of 1969, by which time the existing literature had been processed and relevant events included. I tried to process the entire Yugoslav professional literature, as well as the most important foreign authors. Thus, this paper is also the first overview of the development of post-war Yugoslav economic theory in the field of economic system and economic policy. The attribute "Yugoslav" should be interpreted in two senses: it includes Yugoslav theorists as well as foreign theorists of Yugoslav - ie. self-governing - economic system.

 

Opet se vode rasprave o daljnjem razvoju privrednog sistema. Jugoslavenski privredni sistem razvija se brzo i dinamično. Zbog toga je očigledna potreba da se taj razvoj podvrgne analizi kako bi se što jasnije uočile zakonitosti kretanja i izbjegle pogreške u ekonomskoj politici. Posebno se činilo potrebnim i korisnim pokušati povezati institucionalne promjene s razvojem u oblasti ekonomske teorije i uspjesima i promašajima u praktičnoj primjeni.

 

Prije nekoliko godina je, naime, Američko udruženje ekonomista odlučilo da za osam zemalja sa zanimljivim ekonomskim sistemima publicira monografije o poslijeratnoj ekonomskoj politici. Od mene je zatraženo. da pripremim odgovarajuću studiju o jugoslavenskoj ekonomskoj politici. Studija je bila završena krajem 1969. godine, do kada je ujedno obrađena postojeća literatura i obuhvaćeni relevantni događaji. Nastojao sam da obradim cjelokupnu jugoslavensku stručnu literaturu, kao i najvažnije strane autore. Na taj način, ovaj rad predstavlja ujedno prvi pregled razvoja poslijeratne jugoslovenske ekonomske teorije u oblasti privrednog sistema i ekonomske politike. Atribut »jugoslavenski «treba protumačiti u dva smisla: on obuhvaća jugoslavenske teoretičare kao i strane teoretičare jugoslavenskog - tj. samoupravnog - privrednog sistema.

 

Key words:: Authors/ Branko Horvat, Language/ Serbo-Croatian. countries/ Yugoslavija, economy, economic policy, centrally planned economy, decentralization, Self-Governing Socialism, market, price, distribution, money, banking, production

 

ključne reči: autori / Branko Horvat, jezik / srpskohrvatski, zemlje / Jugoslavija, ekonomija, ekonomska politika, centralno - planska privreda, decentralizacija, samoupravni socijalizam, tržište, cena, distribucija, novac, bankarstvo, proizvodnja

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.