Poor People’s Movements

Between Legality and Socialism after Stalin

Author(s): Dina Moyal

 


For many years Soviet law was not discussed in historical writing about the Soviet Union. The Soviet legal process was often presented only as a "show trial", while the legal system (prosecution, judge and defense) was perceived as lacking autonomy, which implemented the provisions of the party and the secret police.

 

The researchers argued that the key to understanding how Soviet society operated was not in it. On the basis of legal documents from the archives of the former Soviet Union, Dina Moyal re-examines the role of law in the Soviet Union in the post-Stalin period, reveals the principles behind the Soviet legal system and shows how processes which took place in the judicial system in the days of Khrushchev and Brezhnev are related to past transformations Regime at the time and indirectly help to understand the end of the Soviet power.

 

Dina Moyal teaches Soviet and Modern Russian history at Tel Aviv University. She holds an LLB degree from Tel Aviv University and a PhD degree in history from Stanford University. Dina's research focuses on Russian and Soviet legal history and culture and the role of legal mechanisms in realizing social and political goals. Dina is currently completing her manuscript on post-Stalinist legal institutions and the interaction between law and politics under Khrushchev and Brezhnev. Dina's second project examines trials and legal processes, which took place at major transitional moments in Russian/ Soviet history, from the Extraordinary Commission of Inquiry against Tsarist ministers in 1917 to the Process of the Communist Party in 1992. In addition to her research and teaching, Dina is the Program Director of the Israeli Inter-University Partnership in Russian and East European Studies, which is a collaborative project of four Israeli universities (Bar-Ilan, Ben-Gurion, Haifa and Tel Aviv University) and is supported by the Council of Higher Education in Israel.

 

Mnogo godina sovjetsko pravo nike diskutovano u istorijskim zapisima o Sovjetskom savezu. Sovjetski pravni proces je često predstavljan kao “pokazno suđenje”, dok je pravosudni sistem (tužilaštvo, sudija i odbrama) viđen kao da mu nedostaje autonomija, i da je sprovodio odredbe partije i tajne policije.

 

Istraživači su tvrdili da je ključ razumevanja kako je funkcionisalo sovjetsko društvo nije u tome. Na osnovu pravnih dokumenata iz arhive bivšeg Sovjetskog saveza, Dina Moyal preispituje ulogu prava u Sovjetskom savezu u post-Staljinovom razdoblju, otkriva načela sovjetskog pravnog sistema i pokazuje kako su procesi koji su se desili u pravosudnom sistemu za vreme Hruščova i Brežnjeva povezani sa prethodnim transformacijama Režima u to vreme i posredno pomogli razumevanje kraja sovjetske moći.

 

Dina Mojal predaje sovjetsku i modernu rusku istoriju na Univerzitetu u Tel Avivu. Diplomirala je na Univerzitetu u Tel Avivu i doktorirala istoriju na Univerzitetu Stanford. Dinino istraživanje se fokusira na rusku i sovjetsku pravnu istoriju i kulturu i ulogu pravnih mehanizama u ostvarivanju društvenih i političkih ciljeva. Dina trenutno završava svoj rukopis o poststaljinističkim pravnim institucijama i interakciji između prava i politike pod Hruščovom i Brežnjevom. Dinin drugi projekat ispituje suđenja i pravne procese, koji su se odvijali u glavnim tranzicionim trenucima ruske/sovjetske istorije, od vanredne istražne komisije protiv carskih ministara 1917. do procesa Komunističke partije 1992. godine. Pored njenog istraživanja i podučavanja. , Dina je programski direktor Izraelskog međuuniverzitetskog partnerstva u ruskim i istočnoevropskim studijama, koji je zajednički projekat četiri izraelska univerziteta (Bar-Ilan, Ben-Gurion, Haifa i Tel Aviv univerzitet) i podržan je od strane Saveta visokog obrazovanja u Izraelu.

 

key words: authors/ Dina Moyal, language/ Hebrew, countries/ Soviet Union, personalities/ Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Soviet law, show trial, secret police

 

ključne reči: autori / Dina Moyal, jezik / Hebru, zemlje / Sovjetski savez, ličnosti / Stalin, Khrushchev, Brezhnev, sovjetsko pravo, pokazno suđenje, tajna policija

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.