Poor People’s Movements

Sistem samoupravnog društvenog planiranja

Author(s): Babić Mate, Bazler-Madžar Marta, Horvat Branko, Kovač Oskar, Madžar Ljubomir, Ivan Maksimović, Zvonimir Marović, Ostraćanin Miodrag, Popov Zoran

 


The post-war development of the socio-economic system of Yugoslavia is characterized by major transformations and has gone through various phases. In accordance with the changes in the economic system, there were changes in the planning system as well as in the role that planning and the market have in regulating economic development. In terms of directing and managing development, these changes were systematic and legal. They implied an administrative-centralist mechanism for directing economic development and an increasing orientation towards market and other decentralized decision-making mechanisms. Part of that process is the growing role of lower socio-political communities. Centralist planning with the administrative determination of a large number of specific goals and tasks has gradually grown into a flexible type of planning in which the market is determined only by the key, global proportions of economic development.

 

Posleratni razvoj društveno-ekonomskog sistema Jugoslavije karakteriše se krupnim preobražajima i prošao je kroz različite faze. U skladu sa promenama privrednog sistema odvijale su se promene i u sistemu planiranja kao i u ulozi koju planiranje i tržište imaju u regulisanju privrednog razvoja. U pogledu usmeravanja i upravljanja razvojem te promene su imale sistematski i zakonit karakter. One su podrazumevale administrativno-centralistički mehanizam usmeravanja privrednog razvoja i sve veću orijentaciju na tržišne i druge decentralizovane mehanizme odlučivanja. Deo tog procesa jeste i rastuća uloga nižih društveno-političkih zajednica. Centralističko planiranje sa administrativnim određivanjem velikog broja konkretnih ciljeva i zadataka postepeno je preraslo u jedan fleksibilan tip planiranja u kome je tržište na određivanju samo ključnih, globalnih proporcija privrednog razvoja.

 

Key words: autors/Babić Mate, Bazler-Madžar Marta, Horvat Branko, Kovač Oskar, Madžar Ljubomir, Ivan Maksimović, Zvonimir Marović, Ostraćanin Miodrag, Popov Zoran, Language/Serbo-Croatian, countries/Yugoslavia, centrally planned economy, self-managment planing, market, economic development, law, social planing system, associated labor, social agreement

 

ključne reči: autori / Babić Mate, Bazler-Madžar Marta, Horvat Branko, Kovač Oskar, Madžar Ljubomir, Ivan Maksimović, Zvonimir Marović, Ostraćanin Miodrag, Popov Zoran, jezik / srpskohrvatski, zemlje / Jugoslavija, centralno - planska privreda, sistem samoupravnog planiranja, tržište, ekonomski razvoj, zakon, sistem društvenog planiranja, udruženii rad, društveno dogovaranje

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.