Poor People’s Movements

The General Theory of Law & Marxism

author(s): Evgeny Bronislavovich Pashukanis

 


E. B. Pashukanis was the most significant contemporary to develop a fresh, new Marxist perspective in post-revolutionary Russia. In 1924 he wrote what is probably his most influential work, The General Theory of Law and Marxism. In the second edition, 1926, he stated that this work was not to be seen as a final product but more for ""self-clarification"" in hopes of adding ""stimulus and material for further discussion."" A third edition was printed in 1927. Pashukanis's ""commodity-exchange"" theory of law spearheaded a perspective that traced the form of law, not to class interests, but to capital logic itself. Until his death, he continued to argue for the ideal of the withering away of the state, law, and the juridic subject. He eventually arrived at a position contrary to Stalin's who, at that time, was attempting to consolidate and strengthen the state apparatus under the name of the dictatorship of the proletariat. Inevitably, Pashukanis was branded an enemy of the revolution in January 1937. His works were subsequently removed from soviet libraries. In 1954, Pashukanis was ""rehabilitated"" by the Soviets and restored to an acceptable position in the historical development of marxist law.In Europe and North America, a number of legal theorists only rediscovered Pashukanis's work in the late 1970s. They subjected it to careful critical analysis, and realized that he offered an alternative to the traditional Marxist interpretations, which saw law simply and purely as tied to class interests of domination.

 

E. B. Pašukanis je bio najznačajniji savremenik koji je razvio svežu, novu marksističku perspektivu u postrevolucionarnoj Rusiji. Godine 1924. napisao je ono što je verovatno njegovo najuticajnije delo, Opšta teorija prava i marksizam. U drugom izdanju, 1926, on je izjavio da ovo delo ne treba posmatrati kao konačan proizvod, već više za „„samorazjašnjenje““ u nadi da će dodati „„stimulaciju i materijal za dalju diskusiju“.“ Treće izdanje je bilo štampano 1927. Pašukanisova teorija prava „„proizvodne razmene“ je predvodila perspektivu koja je vodila formu prava, ne klasnim interesima, već samoj logici kapitala. Sve do svoje smrti, nastavio je da se zalaže za ideal odumiranja države, prava i pravnog subjekta. Na kraju je došao do pozicije suprotne Staljinovom koji je u to vreme pokušavao da konsoliduje i ojača državni aparat pod imenom diktature proletarijata. Pašukanis je neizbežno proglašen neprijateljem revolucije u januaru 1937. Njegova dela su kasnije uklonjena iz sovjetskih biblioteka. Godine 1954. Sovjeti su Pašukanisa „„rehabilitirali““ i vratili ga na prihvatljivu poziciju u istorijskom razvoju marksističkog prava. U Evropi i Severnoj Americi, jedan broj pravnih teoretičara je ponovo otkrio Pašukanisov rad tek kasnih 1970-ih. Oni su ga podvrgli pažljivoj kritičkoj analizi i shvatili da je on ponudio alternativu tradicionalnim marksističkim tumačenjima, koja su pravo videla jednostavno i čisto kao vezan za klasne interese dominacije.

 

Key words: authors/ Evgeny B. Pashukanis, language/ English, countries/ Soviet Union, personalities/ Stalin, law, Marxism, commodity, class, capital, state

 

ključne reči: autori /Evgeny B. Pashukanis, jezik / Engleski, zemlje / Sovjetski savez, ličnosti / Stalin, pravo, marksizam, roba, klasa, kapital, država

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.