Poor People’s Movements

Cultural Commons and the Law from the Renaissance to Postmodernity: A Case Study in:

Intellectual Commons and the Law: A Normative Theory for Commons-Based Peer Production

Author(s): Antonios Broumas

 


At the cutting edge of contemporary wealth creation people form self-governed communities of collaborative innovation in conditions of relative equipotency and produce resources with free access to all. The emergent intellectual commons have the potential to commonify intellectual production and distribution, unleash human creativity through collaboration and democratise innovation with wider positive effects for our societies. Contemporary intellectual property laws fail to address this potential. We are, therefore, in pressing need of an institutional alternative beyond the inherent limitations of intellectual property law. This book offers an overall analysis of the moral significance of the intellectual commons and outlines appropriate modes for their regulation. Its principal thesis is that our legal systems are in need of an independent body of law for the protection and promotion of the intellectual commons, in parallel to intellectual property law. In this context, the author of the book proposes the reconstruction of the doctrine of the public domain and the exceptions and limitations of exclusive intellectual property rights into an intellectual commons law, which will underpin a vibrant non-commercial zone of creativity and innovation alongside commodity markets enabled by intellectual property law.

 

Na vrhuncu savremenog stvaranja bogatstva ljudi formiraju samoupravne zajednice kolaborativnih inovacija u uslovima relativne ekvipotencije i proizvode resurse sa slobodnim pristupom svima. Nastala intelektualna zajednička dobra imaju potencijal da ujedine intelektualnu proizvodnju i distribuciju, oslobode ljudsku kreativnost kroz saradnju i demokratizuju inovacije sa širim pozitivnim efektima za naša društva. Savremeni zakoni o intelektualnoj svojini ne uspevaju da se pozabave ovim potencijalom. Stoga nam je neophodna institucionalna alternativa izvan inherentnih ograničenja zakona o intelektualnoj svojini. Ova knjiga nudi sveobuhvatnu analizu moralnog značaja intelektualnih zajedničkih dobara i ocrtava odgovarajuće načine za njihovo regulisanje. Njegova glavna teza je da je našim pravnim sistemima potreban nezavisan zakon za zaštitu i unapređenje intelektualnog dobra, uporedo sa pravom intelektualne svojine. U ovom kontekstu, autor knjige predlaže rekonstrukciju doktrine o javnom domenu i izuzecima i ograničenjima ekskluzivnih prava intelektualne svojine u zakon o zajedničkom intelektualnom vlasništvu, koji će podržati živu nekomercijalnu zonu kreativnosti i inovacija pored robe, tržišta omogućena zakonom o intelektualnoj svojini.

 

Key words: authors/ Antonios Broumas, language/ English, intellectual commons, cultural commons, peer production, law, intellectual property

 

Ključne reči: autori / Antonios Broumas, jezik / engleski, intelekttualna dobra, kulturna dobra, vršnjačka proizvodnja, zakon, intelektualna svojina

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.