Poor People’s Movements

Jugoslavija država koja je odumrla

Author(s): Dejan Jović

 


For many of us who witnessed the time described in this book, the breakup of Yugoslavia was an important, perhaps even defining event. It divides time into "before" and "after", no matter what memories it had of the first and what of the second of those two periods. All collective identities and almost all personal identities in the post-Yugoslav space today cannot be defined at all without taking this event into account. The main goal of this book was to explain why it happened in the first place. Dejan Jović explains the ideological, economic, ethnic, cultural, legal and other reasons why Yugoslavia, as an ideological creation, died out in a scientifically popular style, with the use of archival sources and historical material, and quoting the main actors of the "Yugoslav drama" (1974-1990).

 

Za mnoge od nas koji smo i sami bili svedoci vremena opisanog u ovoj knjizi raspad Jugoslavije bio je važan, možda čak i određujući događaj. On dijeli vrijeme na “prije” i “poslije” njega, bez obzira na to kakve uspomene imali o prvom a kakve o drugom od ta dva razdoblja. Svi kolektivni identiteti i gotovo svi osobni identiteti u postjugoslovenskom prostoru danas se uopće ne mogu definirati a da se ne uzme u obzir taj događaj. Glavni cilj ove knjige bio je da objasni zašto se on uopće dogodio. Dejan Jović naučno popularnim stilom, uz upotrebu arhivskih izvora i istorijske građe, te citirajući glavne aktere “jugoslovenske drame” (1974-1990) čitaocima obrazlaže ideološke, ekonomske, etničke, kulturne, pravne i druge razloge zbog kojih je Jugoslavija kao ideokratska tvorevina – odumrla.

 

Key words: Authors/ Dejan Jović, language/ Srbo-Croation, place/ Yugoslavia, dates/constitution of 1974, personalities/ Edvard Kardelj, Slobodan Milošević, breakup of Yugoslavia, Socialism, nationalism, economic crisis, international relations, modernization, elites

 

Ključne reči: Autori / Dejan Jović, jezik / srpskohrvatski, mesto / Jugoslavija, datumi / Ustav iz 1974., ličnosti / Edvard Kardelj, Slobodan Milošević, rascep Jugoslavije, socijalizam, nacionalizam, ekonomska kriza, međunarodni odnosi, modernizacija, elite

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.