Poor People’s Movements

The Commodity-Exchange Theory of Law In Search Of A Perspective

Author(s): Dragan Milovanovic

 


“Marxist criminologists, in the last decade, have revived their interest in developing more sophisticated theories of crime and law in capitalist state. This paper will focus on recent developments in Marxist perspectives on law, particularly the commodity-exchange theory. The paper was written for self-clarification, as well as for clarifying issues and parameters in a Marxist account of law. [...] Clearly, Habermas, Fraser, Unger and Balbus are predicting new modes of legitimation and control and qualitatively different ideological formations. Pashukanis' commodity-exchange theory of law is no longer, in itself, adequate in our analysis of the legal form and the juridic subject? if it ever was in the first place. Increasingly, elements of substantive rationality are becoming constitutive of the legal form. Future directions of analysis for Marxist scholars must consider how changing material conditions form the basis of the structure of legal thought. How do contractual relationships change as a function of changing historical conditions? How do intention and structure in contractual relationships interact (Gabel, 1977)? How do legal language and ideology reflect constitutive tensions in the economic structure?”

 

“Marksistički kriminolozi su u prethodnih deset godina ponovo oživeli njihovu zainteresovanost za razvijanje sofisticiranijih teorija kriminaliteta i prava u kapitalističkoj državi. Ovaj rad je usmeren na nedavni razvoj marksističkih perspektiva o pravu, posebno o teoriji robne razmene. Rad je napisan radi samo-razjašnjenja, kao i rasvetljenja problema i parametara u marksističkim pogledima na pravo.[...] Jasno je da Habermas, Frejžer, Unger i Balbus predviđaju nove načine legitimizovanja i kontrole i kvalitativno različitih ideoloških formacija. Pašukanisova teorija prava robne razmene nije više, u osnovi, adekvatna za našu analizu pravnih formi i pravnog subjekta? Ako je to i bila isprva. Sve više elementi suštinske racionalnosti postaju konstituišući za pravnu formu. Budući pravci analize za marsksističke mislioce moraju uzeti u obzir kako menjajući materijalni uslovi formiraju osnovu za strukturu pravne misli. Kako se ugovorni odnosi menjaju kao uloga promene istorijskih uslova? Kakvu interakcijiju imaju namera i struktura u ugovornom odnosu (Gabel, 1977)? Kako pravni jezik i ideologija oslikavaju konstitutivne tenzije u ekonomskoj strukturi?”

 

Key words: Authors/ Dragan Milovanovic, language/ English, personalities/Pashukanis, Habermas, Fraser, Unger, Balbus, commodity, law, Capitalism, Marxism, ideology, contract

 

Ključne reči: autori / Dragan Milovanović, jezik / engleski, ličnosti / Pashukanis, Habermas, Fraser, Unger, Balbus, roba, pravo, kapitalizam, marksizam, ideologija, ugovor

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.